Zpracování osobních údajů - GDPR

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů.

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

1. Úvod, správce a jeho kontaktní údaje

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú., IČO: 266 52 935, se sídlem Telečská 7, 586 01 Jihlava, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. značkou U 191 (dále je „ICS“) coby správce osobních údajů respektuje soukromí osob a ctí ochranu osobních údajů.

Z uvedeného důvodu si přeje prostřednictvím tohoto sdělení informovat své klienty a jejich zástupce, dárce či dodavatele, uchazeče o zaměstnání a další subjekty údajů o tom, jak ICS při své činnosti nakládá s jejich osobními údaji, zejména jaké údaje jsou zpracovávány a k jakým účelům. ICS upozorňuje, že zpracovává osobní údaje výše uvedených (dále jen „subjekty údajů“). Má-li klient, dárce, dodavatel či jiný subjekt údajů jakékoliv dotazy týkající se tohoto sdělení či týkající se shromažďování, zpracování a ochrany jeho osobních údajů, může kontaktovat ICS na tel. čísle +420 728 355 614, na emailové adrese koordinator@icsasov.cz nebo na adrese sídla ICS.

2. Zpracované osobní údaje, rozsah a účel zpracování

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů ICS poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s ICS nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností ICS. Osobní údaje jsou v souladu s účelem stanoveným v tomto informačním sdělení o zpracování a ochraně osobních údajů.

2.1 Uživatelé

ICS poskytuje širokou nabídku služeb lidem s autismem a lidem kolem nich, tj. rodičům, sourozencům, spolužákům, učitelům, lékařům a dalším odborníkům (dále jen „uživatel“ či „uživatelé“). V této souvislosti uživatel sděluje ICS osobní údaje v takovém rozsahu, který je nezbytný pro účely poskytnutí konkrétní služby uživateli. ICS poskytnuté osobní údaje a osobní údaje případně později vzniklé v průběhu spolupráce s uživatelem používá a zpracovává za účelem řádného poskytování svých služeb a plnění souvisejících smluvních a  zákonných povinností coby poskytovatel sociálních služeb a daňového subjektu. Osobní údaje uživatelů mohou být rovněž zpracovány za účelem zpracování a podání žádosti o přidělení dotace a pro prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky státního rozpočtu Kraje Vysočina, rozpočtů z Evropských sociálních fondů a s jinými prostředky, které byly ICS na realizaci  jednotlivých služeb poskytnuty.

ICS u zájemců o jeho služby zpracovává kompletní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, průkaz mimořádných výhod, způsobilost k právním úkonům, příspěvek na péči, stupeň závislosti a dosažené vzdělání. U dětí a nezletilých jsou nezbytné údaje o zákonných zástupcích. Součástí Dotazníku pro zájemce o službu jsou i další specifika. Jak uživatel komunikuje s okolím, povahové rysy, zájmy a koníčky, sebeobsluha, sociální dovednosti, emoce, sociálně – praktické dovednosti, zdravotní stav a speciální požadavky.

Je – li to pro konkrétní službu nezbytné, jsou kromě výše uvedených údajů vyžádány kresby, psaný projev, zprávy od lékařů, ze školských poradenských zařízení (SPC), že škol či mateřských škol a center, výsledky testů, údaje o dalších poskytnutých službách. ICS za účelem řádného poskytování svých služeb klientům může při své činnosti spolupracovat s dalšími poskytovateli služeb – externími konzultanty, lektory, dobrovolníky. V této souvislosti ICS zpracovává poskytnuté informace a vzniklé osobní údaje těchto osob v nezbytném rozsahu a pouze za účelem řádného poskytování svých služeb uživatelů.

2.2 Dárci a partneři

ICS přijímá finanční a materiální podporu od svých dárců a partnerů (dále jen „dárci“). ICS zpracovává osobní údaje svých dárců za účelem plnění zákonných povinností daňového subjektu, zejména za účelem evidence darů, zasílání potvrzení o darech a pro vedení interní statistiky dárců, informování o činnosti ICS a propagace. Pro tyto účely zpracovává ICS osobní údaje dárců v rozsahu: jméno, příjmení, kontaktní údaje (poštovní adresa, telefonní číslo, e – mailová adresa), výše příspěvků a darů, účel podpory.

2.3 Uchazeči o zaměstnání a dobrovolníci

ICS v souvislosti s hledáním nových zaměstnanců zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání a dobrovolníků, a to pouze za účelem případného uzavření pracovní smlouvy s uchazečem a plnění zákonných povinností ICS coby potenciálního zaměstnavatele. Zpracované osobní údaje uchazečů o zaměstnání a dobrovolníků zahrnují: jméno, příjmení, datum a místo narození, trvalý/přechodný pobyt, kontaktní adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a další údaje obsažené v jejich životopisech.

2.4 Obecné

ICS nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů s výjimkou případných osobních údajů o zdravotním stavu v pracovnělékařské oblasti u zaměstnanců (vstupní prohlídka, lékařský posudek a další). U uživatelů se může jednat o zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu, které je pro práci v sociální službě nezbytné.

3. Práva subjektů údajů

Uživatelé a jejich zástupci, dárci, uchazeči o zaměstnání a dobrovolníci v ICS, případně jiné subjekty, berou na vědomí, že poskytnutí osobních údajů pro ICS je zcela dobrovolné, nicméně nezbytné pro uzavření smlouvy s uživatelem/dárcem/uchazečem o zaměstnání. V případě neposkytnutí osobních údajů není možné uzavřít a realizovat smlouvu. Subjektům údajů náleží následující práva:

  • Právo přístupu k jejich osobním údajům a získání informací o zpracování jejich osobních údajů.
  • Právo žádat o úpravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, vymazání osobních údajů v případech, že byly např. zpracovány v rozporu s právními předpisy nebo již nejsou pro ICS potřebné.
  • Právo na přenositelnost osobních údajů, které subjekty údajů ICS poskytly a které ICS zpracovává automatizovaně.
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, např. v rámci České republiku u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, zjistí-li nebo domnívají-li se, že zpracování jejich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy.
  • V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektů údajů, právo tento souhlas kdykoliv odvolat, aniž je dotčena zákonnost dřívějšího zpracování provedeného před odvoláním souhlasu.

Pro uplatnění veškerých výše uvedených práv, stejně jako v případě jakýchkoliv otázek a stížností, týkajících se zpracování osobních údajů, mohou subjekty údajů kontaktovat ICS na telefonním čísle +420 728 355 614 nebo na e – mailové adrese koordinator@icsasov.cz nebo na adrese sídla ICS.

4. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými na příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce údajů či příslušných právních předpisech jde o domu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

5. Aktualizace informací

Tyto informace o zpracování a ochraně osobních údajů můžou být kdykoliv aktualizovány v důsledku změn postupů ICS pro zpracování a ochranu osobních údajů. V případě změny nebo aktualizací informací ICS umístí na své webové stránky oznámení, kterým bude své uživatele a jejich zástupce, dárce a zájemce o zaměstnání informovat o všech významných změnách.