Sociální rehabilitace (SR)

Sociální rehabilitace (SR)

Sociální rehabilitace je sociální služba, která je poskytovaná v pracovní dny a má dvě formy - ambulantní a terénní.

Místa poskytování:

 • Telečská 1720/7, Jihlava
 • Sasov 15, Jihlava

Terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů na území Kraje Vysočina.

Poslání sociální rehabilitace

Posláním sociální rehabilitace je podpora a pomoc uživatelům při rozvoji v oblastech a dovednostech, které sami považují za důležité. Především je podporován individuální přístup ve všech oblastech práce s uživatelem.

V současnosti je služba sociální rehabilitace v Integračním centru Sasov zapojena do projektu v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ), jež si klade za cíl podpořit a připravit osoby s poruchou autistického spektra na budoucí zaměstnání a tím i lepší uplatnění v běžné společnosti.

Komu je služba určena

Služba je určena osobám s poruchou autistického spektra (dále též „PAS“), případně kombinovaným postižením nebo osobám, u kterých je vhodné uplatňovat metodiku pro PAS, a to zejména z Kraje Vysočina, ve věku od 7 do 40 let.

Jaké jsou cíle služby

Cílem sociální rehabilitace je uživatel, který je schopen sám, popř. s co nejmenší mírou podpory, se o sebe postarat, orientovat se v běžných sociálních situacích, účelně trávit svůj volný čas a samostatně pracovat.

Co nabízíme v rámci služby

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování, např. nácvik vaření, domácí práce
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nácvik cestování, nácvik sociálních dovedností
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, např. práce na zahradě, návštěva společenských akcí
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Provozní doba a kapacita služby

Ambulantní forma:

okamžitá kapacita 2 klienti (individuální nácviky), 4 klienti (skupinové nácviky)

Pondělí10:00 - 16:00(individuální nácviky)
Úterý10:00 - 15:00(individuální nácviky)
15:00 - 18:00(skupinové nácviky)
Středa10:00 - 15:00(individuální nácviky)
15:00 - 18:00(skupinové nácviky)
Čtvrtek10:00 - 16:00(individuální nácviky)
Pátek10:00 - 13:00(individuální nácviky)
13:00 - 15:00(skupinové nácviky)

Terénní forma:

okamžitá kapacita 7 klientů

Pondělí7:00 - 13:00
Úterý7:00 - 13:00
Středa7:00 - 13:00
Čtvrtek7:00 - 13:00
Pátek7:00 - 13:00

Jak požádat o službu SR

 • telefonicky
 • e-mailem
 • kontaktním formulářem/přihláškou na webu v záložce „kontakty“

Se zájemcem a jeho zákonným zástupcem je po prvním kontaktu sjednána osobní schůzka, na které je stručně představen charakter a poslání sociální rehabilitace. Žadatel o službu je dále seznámen se základními možnostmi a podmínkami sociální rehabilitace. Pro využívání služeb sociální rehabilitace je nutné sepsání písemné smlouvy.

Důvody odmítnutí zájemce o službu

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá
 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • zdravotní stav zájemce/žadatele vyžaduje zdravotnickou péči
 • nemáme volnou kapacitu

Jaká je cena služby

Služba je poskytována bezplatně.

 • Vodní ráj Jihlava
 • úklid stájí na BIOFARMĚ Sasov
 • prostírání v restauraci B2B
 • návštěva hokejového zápasu
 • Vaření - šunková pizza
 • sekání trávníku v ICS
 • kuželky U Chába
 • úklid na Vodním ráji