Denní stacionář (DS)

Co je denní stacionář (dále též „DS“) Denní stacionář je ambulantní sociální služba, která je v Integračním centru Sasov poskytována osobám s poruchou autistického spektra (dále též „PAS“), případně osobám, u kterých je vhodné uplatňovat metodiku pro PAS, a tito zároveň mohou trpět dalším postižením, které nevyžaduje odbornou zdravotnickou péči, aby byli schopni samostatného života a integrace do běžné populace vrstevníků s ohledem na jejich schopnosti a dovednosti. Jedná se o odlehčovací službu pro rodiny, které pečují o některého člena rodiny se sníženou soběstačností a potřebou celodenní péče. Využitím služby denního stacionáře je vyřešen problém docházky do zaměstnání, vyřizování osobních záležitostí atd.

Poslání denního stacionáře

Posláním denního stacionáře je především individuální podpora a pomoc uživatelům při zvládání běžných činností a udržení a rozvoji jejich schopností. Uživatele podporujeme v aktivním vyplnění volného času a pomáháme tak předcházet izolaci či samotě.

Komu je služba určena

Služba je určena osobám s poruchou autistického spektra, případně kombinovaným postižením z Kraje Vysočina, ve věku od 3 do 40 let.

Jaké jsou cíle služby

Cílem denního stacionáře je především spokojený uživatel, který je schopen kvalitně a samostatně, popř. s co nejmenší mírou podpory uspokojovat své osobní potřeby a zájmy v rámci běžné společnosti.

Co nabízíme v rámci služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (při podávání jídla a pití, oblékání, obouvání, samostatném pohybu, přesunu na vozík);
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při využití WC, mytí rukou, sprchování, úprava vlasů);
 • poskytnutí stravy (pomoc při podávání jídla a pití, zajištění stravy a pitného režimu);
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (trivium – udržení a rozšiřování znalostí a dovedností, dílny – košíkářská, keramická, výtvarná, zemědělská, montážní, cvičná kuchyně, PC učebna, tělocvična, výlety);
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěvy kulturních a sportovních akcí);
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (jednání s institucemi a úřady ohledně prosazování práv uživatele, vyřizování úředních listin, poskytování sociálně právní pomoci a poradenství, komunikace s rodinami a opatrovníky uživatelů);
 • sociálně terapeutické činnosti (nácvik sociálních dovedností - např. porozuměním vlastním emocím, nácvik společenského chování).

Provozní doba a kapacita služby

V pracovní dny je služba poskytována od 7:30 do 16:30.

Celková kapacita služby je 20 osob.

Důvody odmítnutí zájemce o službu

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá;
 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb;
 • zdravotní stav zájemce/žadatele vyžaduje zdravotnickou péči;
 • nemáme volnou kapacitu.

Jak požádat o službu DS

O přijetí do služby denního stacionáře je možné požádat telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty nebo s využitím kontaktního formuláře/přihlášky na internetových stránkách. Potřebné kontakty a kontaktní formulář naleznete v záložce „kontakty“.

Se zájemcem a jeho zákonným zástupcem je po prvním kontaktu sjednána osobní schůzka, na které je stručně představen charakter a poslání denního stacionáře. Žadatel o službu je dále seznámen se základními možnostmi a podmínkami denního stacionáře. Pro využívání služeb denního stacionáře je nutné sepsání písemné smlouvy.

Jaká je cena služby

Uživatel se podílí na nákladech denního stacionáře částkou stanovenou ve smlouvě o poskytnutí služby (částka zahrnuje služby, na kterých se uživatel či zákonný zástupce dohodl s poskytovatelem).

Výše částek se mohou měnit podle zákonných norem či měnících se výší nákladů v souladu s metodikou Kraje Vysočina pro příslušné financované období.

 • soutěž v plavání s hokejisty
 • pěstování zeleniny
 • předčítání kravám
 • výtvarná dílna – malování emocí
 • výuka zeměpisu
 • výpomoc v Městské knihovně Jihlava - zařazování knih
 • cvičení
 • nácvik zavazování tkaniček
 • výroba košíků z pedigu